Home » Uncategorized » Deze kopie moet ten minste vijftien dagen vóór de vergadering

Deze kopie moet ten minste vijftien dagen vóór de vergadering

worden verstrekt. 240. Verder kan de oproeping elke vermelding bevatten die het bestuur of de commis-saris nuttig achten. 3. 6. De tijdslimiet voor een rechtsgeldige oproeping241. De zaakvoerders/bestuurders zijn verplicht de jaarvergadering bijeen te roepen binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. 242. Een algemene vergadering van een NV, Comm. VA of BVBA die door één vijfde van het kapitaal wordt gevraagd, moet bijeengeroepen worden binnen drie weken na het verzoek. 3. 7. Kosten verbonden aan de oproeping243. De aankondigingen in het Belgisch Staatsblad kosten 3,70 EUR per regel (excl. 21 % B. T. W). De prijzen voor publicatie in kranten en gewestelijke bladen lopen nogal uiteen. Men doet er best aan de verschillende redacties te contacteren en de prijzen te vergelijken. 244. Er zijn ook privé-instellingen die zich bezighouden met het vervullen van de publicatieverplichtingen van vennootschappen n. a. v. een vergadering. 4. Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 532, 533, 534, 535Comm. VA Artikel 532, 533, 534, 535, 657BVBA Artikel 268, 269CVBA Artikel 381, 383 HOOFDSTUK 7Toelating tot de jaarvergadering1. Formaliteiten vóór de toelating tot de jaarvergadering245. De statuten kunnen de formaliteiten bepalen die moeten worden vermeld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. 246. Bij afwezigheid van statutaire bepalingen zijn, met uitzondering voor de vennoot-schappen die een publiek beroep doen op het spaarwezen of hebben gedaan, geen formaliteiten te vervullen om aan de algemene vergadering deel te nemen. 247. De meest voorkomende formaliteit om te worden persoonlijke lening toegelaten tot de algemene vergadering van een NV of Comm. VA is de depotclausule: de verplichting om aande¬len aan toonder enige tijd voor de vergadering te deponeren bij een financiële instelling of op de zetel, en de verplichting lening voor de eigenaars van aandelen op naam om de ven¬nootschap mee te delen dat hij aan de algemene vergadering zal deelnemen. 248. Het recht om deel te nemen aan de vergaderingen van de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging van de aandelen aan toonder op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, hetzij op grond van de neer-legging van een door de geld lenen erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief.